00 386 1 530 07 14 EN IT

Podporno zaposlovanje

ZRSZ izda odločbo o podporni zaposlitvi invalidom, za katere se presodi, da so se s strokovno, tehnično in osebno pomočjo, ki se zagotavlja zanje in za delodajalca in delovno okolje, sposobni vključiti v delovno okolje, pri čemer njihovo doseganje delovnih rezultatov ni nižje od 70 % po pravilniku o subvencijah. Do subvencije plače so upravičeni samo v primeru, ko je ugotovljeno, da kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev ne morejo dosegati pričakovanih delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta.

Za zaposlitev invalida v podporni zaposlitvi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • usposobljenost invalida opravljati delo na konkretnem delovnem mestu,
 • motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki zagotavljajo uspešno delo,
 • izdelan individualiziran načrt podpore invalidu in delodajalcu,
 • pripravljenost delodajalca za sodelovanje in
 • prilagoditev delovnega mesta in okolja v skladu z individualiziranim načrtom.

Podporne storitve za invalida, delodajalca in delovno okolje opravljajo strokovnie delavci in sodelavci, ki so lahko zaposleni pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali invalidskih podjetjih, lahko pa podporne storitve izvajajo tudi druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje storitev v skladu s predpisi.

Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

Podpora delodajalcu in delovnemu okolju:

 • seznanjanjem z invalidnostjo, njenimi posledicami in vplivi delovnega okolja na invalidnost ter
 • svetovanjem o optimalnih možnostih prilagoditve delovnega okolja.

Podpora invalidu:

 • informiranje in svetovanje,
 • usposabljanje in uvajanje v delo,
 • spremljanje pri delu,
 • osebna asistenca,
 • razvoj osebnih metod dela,
 • ocenjevanje delovne uspešnosti.

 

Podporno zaposlovanje prinaša vrsto finančnih in drugih vzpodbud za zaposlovanje invalidov, kot so subvencije plače invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. Preseganje kvote pa prinaša oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrade za preseganje kvote, letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in druge vzpodbude za zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest za invalide.

 

Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih ob upoštevanju izjave o varnosti z oceno tveganja, invalidnost ni ovira za enakopravno opravljanje dela. Delodajalcem je priporočeno, da pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanju invalidov upoštevajo Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu.

UPORABNE POVEZAVE IN DOKUMENTI