00 386 1 530 07 14 EN IT

Zaposlitvena rehabilitacija

KAJ JE ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA?

Je pravica invalida do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije v obsegu, na način in v trajanju, opredeljenem v rehabilitacijskem načrtu (13. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI).

 

KAJ JE CILJ ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE?

Da se invalid:

  • usposobi za ustrezno delo,
  • se zaposli,
  • zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali
  • spremeni svojo poklicno kariero (4. člen ZZRZI).

 

Najpomembnejši cilj zaposlitvene rehabilitacije je invalidom nuditi ustrezno individualno pomoč, da bodo prepoznali svoje sposobnosti, aktivno sodelovali pri načrtovanju reševanja svojega problema s ciljem ohranitve zaposlitve ali pridobitve nove zaposlitve.

KAKO SE VKLJUČIM?

Pravico do zaposlitvene rehabilitacije lahko uveljavljate pri:

 

Vlogo za priznanje statusa invalida po ZZRZI vloži oseba v postopku na pristojni območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: območna služba zavoda). Območna služba zavoda lahko združi postopek za pridobitev statusa invalida in postopek za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije.

Postopek vključitve in obravnave v zaposlitveni rehabilitaciji

Podlaga za napotitev invalida v zaposlitveno rehabilitacijo je mnenje rehabilitacijske komisije območne službe zavoda. Pravico do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije ter pravice do denarnih prejemkov iz naslova vključitve v storitve zaposlitvene rehabilitacije imajo invalidi na podlagi odločbe območne službe zavoda. Obseg, način in trajanje posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije morajo biti opredeljeni v rehabilitacijskem načrtu, ki ga pripravi in med rehabilitacijo na podlagi spremljanja ustrezno dopolnjuje rehabilitacijski svetovalec območne službe zavoda v sodelovanju z invalidom.

STORITVE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

Zaposlitvena rehabilitacija poteka preko storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki se v obsegu in zahtevnosti prilagajajo rehabilitantovim potrebam.

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA NA ŠENTPRIMI

Šentprima, kot koncesionar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvaja storitev zaposlitvene/poklicne rehabilitacije že od leta 2006. V letu 2014 smo uspešno vstopili v že tretje koncesijsko obdobje (2014-2020).

Storitve izvajamo za Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Ljubljana in Koper, na vseh lokacijah Šentprime.

Storitve izvajajo člani strokovnega tima, ki ga  sestavljajo strokovni delavci, z bogatimi izkušnjami na področjih: zaposlitvene rehabilitacije, duševnega zdravja, medicine dela, psihiatrije, socialnega dela, psihologije, delovne terapije, pedagogike, sociologije ipd.

Urnik izvajanja zaposlitvene rehabilitacije

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI PO KONČANI ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI

Iz ocene zaposlitvenih možnosti, ki jo izdela Zavod RS za zaposlovanje, je razvidno ali je invalid zaposljiv ali ni zaposljiv.

Invalidi se zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim.

 

Invalid lahko na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, ki jo izdela izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, vloži vlogo  za priznanje pravice do subvencije plače pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, delodajalci pa druge vzpodbude, ki so namenjene zaposlovanju invalidov.